Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


๑. โครงการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ในฐานะผู้บริหารจัดการพื้นที่และอาคาร พยายามอย่างยิ่งที่จะแสวงหาแนวทางให้อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา สามารถอำนวยประโยชน์แก่คนหมู่มาก และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยภาคประชาชน เพราะเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยและการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของความก้าวหน้าด้านสุขภาวะในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จากหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา นับเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดสิทธิของประชาชนทางด้านสาธารณสุขพื้นฐานไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และยังเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลประกาศนโยบายรักษาพยาบาลฟรี นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาสุขภาพอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ดังนั้นอุดมการณ์ประชาธิปไตย จึงเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการสร้างสุขภาวะทั้งในระดับปัจเจกและต่อสังคมโดยรวม การได้สืบสานและเรียนรู้ประสบการณ์จริงของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยกันสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่สังคมไทย

วิธีการดำเนินการ

๑. สำรวจเอกสาร หลักฐาน หนังสือ หนังสือพิมพ์ ภาพถ่าย โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์อื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงมาสู่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เท่าที่มีการเผยแพร่และเก็บรักษาไว้ให้ครอบคลุมมากที่สุด จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, ศูนย์ข้อมูลของหนังสือพิมพ์ ๔ แห่ง ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์, เดอะเนชัน และบางกอกโพสต์ และเอกสารอื่นๆ ที่บุคคลในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เก็บรักษาไว้เช่น แผ่นปลิว, ภาพถ่ายส่วนบุคคลของผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ ฯลฯ

๒. จัดหมวดหมู่ตามระเบียบวิธีทางจดหมายเหตุเพื่อให้ประชาชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา ที่สนใจสามารถสืบค้น, ค้นคว้าได้ พร้อมกันนี้จัดทำให้อยู่ในรูปดิจิตอล เพื่อเตรียมไว้สำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป

๓. กำหนดสิ่งของสำคัญที่ต้องการจัดเก็บหรือทำจำลองไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์


๒. โครงการรวบรวมข้อมูลจากปากคำของผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ โดยมุ่งที่คนเล็กคนน้อยเป็นหลัก

เนื่องจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ผ่านมาถึง ๓๓ ปี แม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากในเชิงประวัติศาสตร์ แต่ก็ยาวนานพอสมควรที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมไทย ได้มีเวลาตั้งสติคิดทบทวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศครั้งนี้จนตกผลึกอย่างดี และขณะนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากต่างมีอายุล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัย ซึ่งวัยและสังขารจะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ถ้าไม่รีบดำเนินการรวบรวมสิ่งของและบันทึกคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดจนผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ หลักฐานมีค่าจำนวนไม่น้อยอาจสูญหายไป ความทรงจำต่าง ๆ ก็อาจจะลืมเลือนไป ซึ่งหากปล่อยไปก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

วิธีการดำเนินการ

๑. กำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อบันทึกคำบอกเล่า โดยรวบรวมข้อมูลจากความทรงจำ (๑๔ ตุลาจากคำบอกเล่า) การสัมภาษณ์บุคคลที่ปรากฏในรูปถ่าย และบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในจุดต่างๆ (โฟกัสกรุ๊ปและการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล) ติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ ตลอดจนแบบสัมภาษณ์เจาะเฉพาะบุคคล รวมทั้งรณรงค์ขอรับบริจาคสิ่งของและข้อมูลทุกประเภทให้มากที่สุด

๒. รวบรวมสิ่งของจากเหตุการณ์ตามคำแนะนำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ และที่ปรากฏในภาพถ่าย

๓. จัดทำข้อมูลปากคำทั้งหมดตามระเบียบวิธีทางจดหมายเหตุ พร้อมกันนี้จัดทำให้อยู่ในรูปดิจิตอล ที่พร้อมสำหรับการประมวลผลให้จัดเก็บอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน นิสิตนักศึกษาที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านี้ได้

๔. ในกระบวนการเหล่านี้จะนำอาสาสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกระบวนการ เพื่อเรียนรู้และซึมซับ เรื่องราว วิธีคิด อุดมการณ์ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงจิตใจอาสาคนหนุ่มสาวในยุคนั้น
 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1014-5
Fax 0-2622-1016
   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster