Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


มูลนิธิ ๑๔ ตุลา

มูลนิธิ ๑๔ ตุลา จัดตั้งขึ้นมาโดยกระทรวงมหาดไทยออกใบอนุญาตให้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เลขทะเบียนลำดับที่ ๔๖๕๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
๑. ร่วมดำเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และร่วมในการดำเนินกิจการของอนุสรณ์สถานฯ
๒. ส่งเสริมให้ความสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ด้านประชาธิปไตยและการพัฒนา
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
๔. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย
๕. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน มูลนิธิจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแสวงอำนาจหรือประโยชน์ทางการเมือง การฝักใฝ่ทางการเมืองหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ
๖. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

จากการจัดสัมมนาร่วมกันของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสืบสานอุดมการณ์ ๑๔ ตุลา โดยร่วมกับประชาชน ในการสร้างสังคมสันติประชาธรรม ที่หลุดพ้นจากการผูกขาดทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและนอกประเทศ

พันธกิจ
๑. สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมือง ภาคประชาชน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และการพัฒนา
๒. สร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ อุดมการณ์ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
๓. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานองค์กรประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
๔. พัฒนาอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานอุดมการณ์ ๑๔ ตุลา ซึ่ง แต่ละปีก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ถือเป็นภารกิจของมูลนิธิที่ต้องทำเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้บริบททางสังคมที่เป็นจริง

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ชุดปัจจุบัน
  ๑.นายวิชัย โชควิวัฒน (ประธานกรรมการ)
  ๒.นางสุนี ไชยรส (รองประธานกรรมการ)
  ๓.นายสันติสุข โสภณสิริ (กรรมการ)
  ๔.นายสถาพร ลิ้มมณี (กรรมการ)
  ๕.นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ (กรรมการ)
  ๖.นายสันติ คุณพิสิฐวงศ์ (กรรมการ)
  ๗.นายเลิศ ตันติสุกฤต (กรรมการ)
  ๘.นางสุรัสวดี หุ่นพยนต์ (กรรมการและเหรัญญิก)
  ๙.นายประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการและเลขานุการ)


สำนักงานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖
เลขที่ ๑๔/๑๖ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์: ๐-๒๖๒๒-๑๐๑๔-๕
โทรสาร: ๐-๒๖๒๒-๑๐๑๖
อีเมล์: oct14_f@hotmail.com
เวปไซต์: www.14tula.com


Copyright ©14tula.com All rights reserved