Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา

มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ริเริ่มโครงการปาฐกถา ๑๔ ตุลาขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้เป็นงานประจำปีของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมี ๒ ประการ คือ
๑) ให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยการนำเสนอมุมมอง กรอบคิด และแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม

๒) สร้างผลสะเทือนต่อสังคมและการเมือง ให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเนื่องต่อไป กระทั่งอาจก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ

ในแต่ละปี มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาองค์ปาฐกฯ ขึ้น เพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนพิจารณาสรรหาและทาบทามบุคคลผู้สมควรได้รับ การเสนอชื่อ เป็นองค์ปาฐกประจำปี นอกจากนี้ยังดูแลจัดทำหนังสือประกอบงาน และร่วมดำเนินการจัดงานปาฐกถาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื้อหาของปาฐกถาเป็นความคิดเห็นอิสระของผู้เขียน มูลนิธิ ๑๔ ตุลาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน ยกเว้นเพื่อการศึกษาอ้างอิงทางวิชาการ

ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๔
เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ในสถานการณ์โควิด "
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๓
เรื่อง "สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย "
โดย อังคณา นีละไพจิตร


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง " นิติรัฐและนิติธรรม กับ ระบอบประชาธิปไตยไทย "
โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง " ปาฐกถา ๔๕ ปี ๑๔ ตุลา (เล่ม ๑) "
โดย ว.วชิรเมธี, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ศ.ธีรยุทธ บุญมี


จาก ๑๔ ถึง ๖ ตุลา ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (เล่ม ๒)
โดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๐
เรื่อง " ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ๑๔ ตุลา "
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง " ใครเป็นผู้รับผิดชอบความรุนแรง? "
โดย ภิกษุณีธัมมนันทา


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง " ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ : โลกที่เปลี่ยนไปจาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ "
โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง " ขบวนการประชาชน : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย "
โดย รศ.วิทยากร เชียงกุล


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง " ปณิฐานประเทศไทย "
โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี

เรื่อง " ความฝันเดือนตุลา สี่สิบปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในประเทศไทย "
โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เรื่อง " ปาฐกถาธรรม "
โดย พระไพศาล วิสาโล

หนังสือ ""บันทึกเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ผ่าน ๑๓ กบฎ""

ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๕
เรื่อง "ประชาธิปไตย กับการปกป้องทรัพยากรชุมชน "
โดย คุณจินตนา แก้วขาว
  (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๔
เรื่อง "คืนอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ประชาชน : ศึกษากรณีฐานทรัพยากรพลังงาน"
โดย คุณรสนา โตสิตระกูล


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๓
เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย”
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๒
เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน”
โดย รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๑
เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design)”
โดย ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์


ปาฐกถาพิเศษ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง "ทบทวนทิศทางประเทศไทย"
โดย ศ.ธีรยุทธ บุญมี


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๕๐
เรื่อง “จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ วิกฤตประชาธิปไตยไทย”
โดย รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๔๙
เรื่อง “อนาคตการเมืองไทย : ขบวนการประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม”
โดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๔๘
เรื่อง “ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง ๑๔ ตุลา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๔๗
เรื่อง “เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ”
โดย พระไพศาล วิสาโล


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๔๖
เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย: บทสำรวจปัญหาและทางออก”
โดย ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล


ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๔๕
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ใหม่ของชาติกับเศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชน ในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์”
โดย รศ. ดร. วิวัฒน์ชัย อัตถากร


หนังสือปกดำชุดหมายเหตุเดือนตุลา จำนวน ๔ เล่ม
      เล่ม ๑ ว่าด้วย ๑๔ ตุลา รำลึก
      เล่ม ๒ เดือนตุลาใต้เงาสงครามเย็น
      เล่ม ๓ การเมืองวัฒนธรรมยุคเดือนตุลา
      เล่ม ๔ เขียนประชาธิปไตยสมบูรณ์


 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1014-5
Fax 0-2622-1016
   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster